Cara Dušana 52/3

 
O nama
 

-----------------------------------------------------------

Direktor: Dragan Stojanovic

Godina osnivanja: 1962

Svojinski status: Zadružni

Broj zaposlenih: 7

Spoljni saradnici: 4

Tržište poslovanja: Republika Srbija

-------------------------------------------------------------------------

PIB (poreski broj): 101532922

Maticni broj: 07326017

Šifra delatnosti: 74840

Obveznik PDV: Da - 131571274

Naziv poslovne banke sa brojem racuna:

Komercijalna banka AD Beograd : 205-86468-62

-----------------------------------------------------------

Od nastanka do današnjeg dana

SOZ "Akter" je pravni sledbenik i nosilac kontinuiteta omladinskog i studentskog zadrugarstva u Nišu. Odlukom odbora studenata fakulteta i viših škola od 12.10.1962. god. formirana je "Studentska zadruga". 1965 god. naziv se menja u "Student servis", a od 1975 god. posluje kao "Omladinski servis" u okviru Doma omladine "Josip Kolumbo". 1983 god. na osnovu zakona o omladinskim zadrugama nastala je Omladinska zadruga "Niš" kao samostalna organizacija. Od 1990 god. posluje pod nazivom Studentsko-omladinska zadruga "Akter" Niš. To je najstarija studentska, odnosno omladinska zadruga u zemlji posle Zadruge studenata u Beogradu.

-----------------------------------------------------------

Delatnost zadruge

Delatnost je regulisana Zakonom o zadrugama (Sl. list 41/96), Zakonom o radu (Sl. glasnik 24/05), Opštim pravilima omladinskog i studentskog zadrugarstva (Sl. list 20/98) i Zadružnim pravilima SOZ "Akter" Niš, sa cijim delovima Vas informišemo:

Clan 11.


Predmet poslovanja (delatnost) zadruge jeste: da obezbedi zadrugarima da na organizovani nacin, a za potrebe poslodavaca, obavljaju povremene, privremene, sezonske i poslove privremene zamene odsutnog radnika i povecanog obima rada, odnosno poslove iz delatnosti i van delatnosti poslodavca, za koje se ne zasnive radni odnos ili dok traje postupak prijema u radni odnos.

Clan 12.

Poslove iz Clana 11. zadrugari obavljaju licnim radom u skladu sa Zakonom, Opštim i zadružnim pravilima.
Vrstu, karakter i dužinu poslova odreduje poslodavac.

Clan 13.

Poslodavac može biti svako poslovno sposobno, domace i strano, pravno i fizicko lice, ukljucujuci radnje, preduzetnike i slicno.

-----------------------------------------------------------


 

-----------------------------------------

Na osnovu clana 197 i 198 Zakona o radu (Sl. Gl. 24/05) - Poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 dana u kalendarskoj godini da zakljuci Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa licem koje je clan omladinske ili studentske zadruge i koje nije starije od 30 godina.

-------------------------------------------

Copyright © 2006 .SOZ Akter. All rights reserved. ( Designed by Mijajlovic Miloš )